Podmienky používaniaA. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 • Všeobecné podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu medzi registrovanými používateľmi a prevádzkovateľom portálu, týkajúcu sa používania portálu tvkosice.sk, pridávania príspevkov používateľov a využívania súvisiacich mobilných aplikácií pre OS Android alebo iOS.

 • Súhlas s týmito všeobecnými podmienkami používatelia vyjadrujú registráciou a využívaním služieb portálu tvkosice.sk.

 • Portál tvkosice.sk je plne automatizovaný multimediálny server, určený na zverejňovanie audiovizuálnych záznamov, fotografií a komentárov používateľov, ktorý podlieha iba čiastočnej obsahovej kontrole.

 • Prevádzkovateľom portálu tvkosice.sk je spoločnosť MARK MEDIA, s.r.o., Mäsiarska 63, 040 01 Košice.

 • Návštevníkovi portálu bude po registrácii umožnené pridávať na server reportáže a príspevky, t.j. video súbory, audiovizuálne kombinácie, textové príspevky, grafiku, fotografie a príspevky v diskusiách.

 • Registrovaným používateľom portálu tvkosice.sk je každý návštevník, ktorý si na portáli vytvorí účet – registruje sa ako reportér, alebo sa k službám portálu tvkosice.sk prihlási prostredníctvom svojho účtu na Facebooku alebo Google.

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk nezodpovedá za obsah, zobrazený v nahratých videách a fotografiách alebo komentároch registrovaným používateľov, ktoré sú na portáli tvkosice.sk zverejnené.

 • Za obsah videí a fotografií je zodpovedný výhradne registrovaný používateľ, ktorý ich pomocou mobilnej aplikácie alebo cez portál tvkosice.sk na server pridal.

 • Maloletý používateľ a návštevník je oprávnený používať služby portálu tvkosice.sk len pod dohľadom svojich zákonných zástupcov alebo s ich súhlasom.

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk si vyhradzuje právo dopĺňať, upraviť alebo pozmeniť tieto všeobecné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk nie je povinný zálohovať dáta a obsah, ktoré používateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.

B. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
 • Pre plnohodnotné využívanie služieb portálu tvkosice.sk, je nevyhnutná registrácia - vytvorenie účtu používateľa. Pri registrácii používateľa musíte uviesť platné, úplné a pravdivé informácie.

 • Zaregistrovaním sa na portáli tvkosice.sk, používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Prihlasovacie meno, uvedené v registrácii nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a podobné heslá, ani žiadne výrazy im podobné.

 • E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje používateľov tretím osobám.

 • Registrovaný používateľ nesie plnú právnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo komentáre, ktoré na portáli zverejní.

 • Za akékoľvek škody alebo následky, spôsobené zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk nezodpovedá.

 • Ak prevádzkovateľ portálu zistí, že sa ten istý používateľ zaregistroval pod viacerými používateľskými menami, zmaže alebo zablokuje takéto registrácie bez akéhokoľvek upozornenia. K zablokovaniu konta dôjde aj v prípade, že používateľ uviedol pri registrácii nepravdivé a zavádzajúce informácie.

 • Zmazanie registrácie používateľa môže nastať nasledovnými spôsobmi:
  • O zmazanie môže požiadať používateľ, písomne ( e-mailom ), ktorý odošle na adresu uvedenú v kontaktoch.
  • K zmazaniu alebo zablokovaniu registrácie môže dôjsť zo strany prevádzkovateľa, ak sa zistí porušenie niektorého z pravidiel používania portálu, alebo platných zákonov SR.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť účet registrovaného používateľa bez akéhokoľvek varovania, v prípade ak:
  • sa nespráva v súlade s etickým kódexom, alebo v súlade s podmienkami používania portálu tvkosice.sk
  • ak používa vulgarizmy, ohrozuje alebo uráža svojim konaním iných používateľov, alebo návštevníkov portálu tvkosice.sk
  • uráža prevádzkovateľa portálu tvkosice.sk, alebo svojím konaním poškodzuje meno portálu

C. OBSAH PORTÁLU, AUTORSKÉ PRÁVA
 • Zaregistrovaný používateľ vyhlasuje, že je autorom videa, majiteľom alebo oprávneným držiteľom autorských práv, majetkových práv a/alebo práv súvisiacich s autorským právom k obsahu (k fotografii alebo videu), ktorý na portál tvkosice.sk nahral a vyhlasuje, že má právo udeliť súhlas portálu tvkosice.sk na ďalšiu dispozíciu s dielom. Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk je týmto vyhlásením používateľa viazaný a nezodpovedá za žiadne škody a/alebo inú ujmu v prípade, ak by sa vyhlásenie používateľa preukázalo ako nepravdivé. Za škodu a za všetky iné nároky vyplývajúce z porušenia autorských práv, majetkových práv a/alebo práv súvisiacich s autorským právom, ktoré vzniknú neoprávneným použitím fotografie a/alebo videa alebo jej časti zodpovedá autorovi alebo drźiteľovi licencie výhradne používateľ, ktorý fotografiu a/alebo video umiestnil na portál tvkosice.sk.

 • Ak používateľ nahrá video a/alebo fotografiu na portál tvkosice.sk, udeľuje tým prevádzkovateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú bezplatnú licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, šírenie, zverejnenie a úpravu, a to vrátane umiestnenia reklamy v akejkoľvek podobe. Prevádzkovateľ je bez potreby ďalšieho súhlasu zo strany používateľa oprávnený umiestňovať pred video a/alebo fotografiu, za video a/alebo fotografiu a/alebo priamo do videa a/alebo fotografie reklamu v obrazovej, zvukovej alebo obrazovo-zvukovej podobe a je oprávnený za týmto účelom fotografiu a/alebo video ľubovoľne upravovať. Používateľovi a/alebo autorovi videa (ak nie je totožný s používateľom) tým nevzniká žiadny právny nárok na podiel na zisku alebo nárok na iný majetkový prospech z takto umiestnenej reklamy.

 • Umiestnením obsahu - videa alebo fotografie - na portál tvkosice.sk nevzniká používateľovi alebo autorovi videa, fotografie nárok na finančnú alebo inú odmenu, alebo honorár. Ak nie je individuálne a písomne dohodnuté inak.

 • Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaných videí, fotografií a komentárov:
  • propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej skupine
  • propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných, psychotropných látok
  • propagovať zbrane a strelivo, propagovať násilie a vojnu,
  • propagovať pornografiu v akejkoľvek forme
  • porušovať osobnostné práva
  • ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva, alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb
  • ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich emocionálny stav a duševné zdravie,
  • dopúšťať sa trestného činu, priestupku, alebo konania v rozpore s platnými zákonmi SR

 • Používateľ v plnej miere berie na vedomie prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť za svoje komentáre, príspevky, obsah správ, obsah videí a fotografií, ktoré uverejnil na portáli tvkosice.sk

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk si vyhradzuje právo bez upozornenia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného používateľa, ktorý je v rozpore so všeobecnými podmienkami portálu tvkosice.sk

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť videá, fotografie alebo komentáre, ktoré
  • porušujú zákony SR
  • sa už na portáli tvkosice.sk nachádzajú ( duplicitný obsah ),
  • obsahujú reklamu iných portálov,
  • sú v zlej kvalite

 • Odstránenie videa alebo fotografie z portálu tvkosice.sk môže nastať týmito spôsobmi:
  • na základe žiadosti registrovaného používateľa. Stačí odoslať písomnú žiadosť e-mailom na niektorú z e-mailových adries uvedenú v kontaktoch.
  • prevádzkovateľom, v prípade, že dochádza k porušovaniu autorského zákona, alebo iných platných zákonov SR, alebo aj je zverejnené video alebo fotografia zásahom do ľudskej dôstojnosti, alebo ide o hanlivý, urážlivý obsah.

 • Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo upraviť alebo zmazať akékoľvek video alebo fotografie, v ktorých bude zakomponovaná skrytá alebo viditeľná reklama.

 • Prevádzkovateľ portálu tvkosice.sk sa zaväzuje zmazať videá alebo fotografie, ak sa preukáže, že došlo k porušeniu autorských práv alebo platných zákonov v SR.


V Košiciach, 07.03.2016


Facebook loginGoogle login